Dùng Entity Framework Code First làm việc với Database.