Phân biệt sự khác nhau của biến local và biến global