Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK15
Khóa học: Bài 15: Tổ chức, thực hiện, kiểm tra và đánh giá nỗ lực Marketing
Số thành viên: 35
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Tổ chức, thực hiện, kiểm tra và đánh giá nỗ lực Marketing
---Bài giảng SCORM