Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK14
Khóa học: Bài 14: Tổ chức thực hiện
Số thành viên: 17
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Tổ chức thực hiện
---Bài giảng SCORM