Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK13
Khóa học: Bài 13: Quản trị truyền thông Marketing tích hợp
Số thành viên: 9
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Quản trị truyền thông Marketing tích hợp
---Bài giảng SCORM