Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK09
Khóa học: Bài 9: Chiến lược phát triển sản phẩm và Marketing theo chu kỳ sống
Số thành viên: 0
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Chiến lược phát triển sản phẩm và Marketing theo chu kỳ sống
---Bài giảng SCORM