Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK10
Khóa học: Bài 10: Chiến lược sản phẩm và thương hiệu
Số thành viên: 2
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Chiến lược sản phẩm và thương hiệu
---Bài giảng SCORM