Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK08
Khóa học: Bài 8: Lựa chọn chiến lược marketing, khác biệt hóa
Số thành viên: 1
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Lựa chọn chiến lược marketing, khác biệt hóa
---Bài giảng SCORM