Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK07
Khóa học: Bài 7: Phân đoạn thị trường
Số thành viên: 1
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Phân đoạn thị trường
---Bài giảng SCORM